Mastodon

4229 days ago by PierreChandon

print('WHITE') sleep(3) print('WHALE') sleep(3) print('HOLY') sleep(3) print('GRAIL')